Ha osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik PC” 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01, «Sl. glasnik RS» 30/10 ) daje sledeće

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Regionalni centar za upravlljanje otpadom „EKO-TAMNAVA” d.o.o. Ub, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić”, na KP br. 800 KO Kalenić, Opština Ub.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Ub, ul. 3 Oktobra br. 4.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 26.05.2015. godine sa početkom u 11 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Ub.