На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће

                                                                        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Колубара Ваљево, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање питке воде „Пећина 2“, на катастарској парцели бр. 7770/2 КО Ваљево.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе града Ваљево, ул. Карађорђева 64,14000 Ваљево Србија, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 12.08.2020. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама градске управе града Ваљево, ул. Карађорђева 64,14000 Ваљево Србија.