O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o Beograd, na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije podneo Ministarstvu zaštite životne sredine izmenjenu i dopunjenu:

  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj:  989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 990/4, 990/5, 1008/8 i delovima katastarskih parcela: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 i 993 KO Vinča, na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, broj  353-02-1302/2019-03.
  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-1299/2019-03.

 

Uvid u izmenjene i dpopunjene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na osnovu komentara/primedbi zainteresovane javnosti i primedbi tehničke komisije, može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U roku od 10  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu se dostaviti mišljenja na dorađene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu na adresu nadležnog organa.