Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahteve za davanje saglasnosti na:

  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj: 989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 990/4, 990/5, 1008/8 i delovima katastarskih parcela: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 i 993 KO Vinča, na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, broj  353-02-1302/2019-03.
  • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-1299/2019-03.

Uvid u navedene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama opštinske uprave Grocka, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 23.07.2019. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Grocka, ul. Bulevar Oslobođenja 39 – 11306 Grocka, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetnih Studija.

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se produžava trajanje javnog uvida, odnosno produžava se rok za  dostavljanje komentara/primedbi na „Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa VINČA“ i“ Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu“, do 3 avgusta 2019 godine, a na zahtev zainteresovane javnosti.

Ukoliko komentari/primedbe budu dostavljeni nakon ostavljenog roka , isti se neće uzeti u obzir , odnosno neće biti ramatrani.