На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтеве за давање сагласности на:

  • Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“, на катастарским парцелама број: 989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 990/4, 990/5, 1008/8 и деловима катастарских парцела: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 и 993 КО Винча, на територији општине Гроцка, Град Београд, број  353-02-1302/2019-03.
  • Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, градска општина Гроцка, град Београд на катастарским парцелама утврђеним у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00104/2019-04 од 12.04.2019. године, број 353-02-1299/2019-03.

Увид у наведене Студије о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама општинске управе Гроцка, као и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студије о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 23.07.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама Општинске управе градске општине Гроцка, ул. Булевар Ослобођења 39 – 11306 Гроцка, биће одржана јавна расправа и презентација предметних Студија.

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се продужава трајање јавног увида, односно продужава се рок за  достављање коментара/примедби на „Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса ВИНЧА“ и“ Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нова депонија са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду“, до 3 августа 2019 године, а на захтев заинтересоване јавности.

Уколико коментари/примедбе буду достављени након остављеног рока , исти се неће узети у обзир , односно неће бити раматрани.