О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о Београд, на основу коментара/примедби заинтересоване јавности и примедби техничке комисије поднео Министарству заштите животне средине измењену и допуњену:

  • Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“, на катастарским парцелама број:  989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 990/4, 990/5, 1008/8 и деловима катастарских парцела: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 и 993 КО Винча, на територији општине Гроцка, Град Београд, број  353-02-1302/2019-03.
  • Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, градска општина Гроцка, град Београд на катастарским парцелама утврђеним у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00104/2019-04 од 12.04.2019. године, број 353-02-1299/2019-03.

 

Увид у измењене и дпопуњене Студије о процени утицаја на животну средину на основу коментара/примедби заинтересоване јавности и примедби техничке комисије, може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

У року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења могу се доставити мишљења на дорађене Студије о процени утицаја на животну средину на адресу надлежног органа.