На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Путеви Србије Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на  коридору државног пута IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац, на катастарским парцелама бр. 6091, 4010, 4011, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4024, 4025, 4026, у КО Кленак – општина Рума и катастарским парцелама бр. 4037, 3739/3, 3739/18, 3739/24, 3739/52, 3739/80, 3752/3, 3822/5, 3823, 3824, 3825/1, 3841/1, 3895, 3929, 4036, у КО Мачвански Причиновић, град Шабац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 6, 15000 Шабац, у просторијама општинске управе Рума, ул. Главна 155, 22400 Рума, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 29.05.2020. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и кризног штаба формираног због увођења ванредног стања, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама градске управе Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 6, 15000 Шабац.