На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Путеви Србије Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин – Сремска Рача, на делу од км 16+587,95 до км 17+910,37 на катастарским парцелама број 764, 982/10, 953, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 982/2, 982/8, 736/3, 989 КО Сремска Рача, град Сремска Митровица.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица , као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.05.2020. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и кризног штаба формираног због увођења ванредног стања, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама градске управе Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр. 13.