На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ – Огранак ТЕНТ из Обреновца, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње депоније пепела, шљаке и гипса на ТЕ Никола Тесла А, следећим катастарским парцелама: K.O. Kртинкса – 2065/1, 2065/11, 2065/12, 2065/13, 2065/14, 2065/15 (парцеле које је обухватала к.п.  2065/1 у ПГР-у), 2065/2, 2065/19, 2065/20, 2065/21, 2065/22, 2065/23, 2065/24, 2065/27 (парцеле које је обухватала к.п  2065/2 у ПГР-у), 2065/3, 2065/16, 2065/17, 2065/18 (парцеле које је обухватала к.п. 2065/3 у ПГР-у), 2065/4 K.O. Уровци 1934/1, 1934/2, 1934/3 (парцеле које је обухватала к.п.  1934 у ПГР-у), 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6 (парцеле које је обухватала к.п. 1935 у ПГР-у)

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 23.10.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама општинске управе Обреновац, ул. Вука Карађића бр. 74, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.