Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

 

                                                                          O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta autoputa E-761 Pojate – Preljina, deonica Pojate – Kruševac od km 0 – 229,75 do km 27 + 600,00, na teritoriji opština Ćićevac, Varvarin i grad Kruševac, u okviru katatastarskih opština Pojate, Ćićevac, Lučina, Varvarin selo, Stalać i grad Stalać – Sektor 1, katatastarskih opština Maskare, Mrzenica, Bošnjane, Šanac i Makrešane – Sektor 2, katatastarskih opština Šanac, Bivolje, Lazarica, Jasika, Čitluk, Kukljin i Pepeljavac – Sektor 3.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama gradske uprave Kruševac, ul. Gazimestanska 1, u prostorijama opštinske uprave Ćićevac, ul. Karađorđeva br. 106  i prostorijama opštinske uprave Varvarin, ul. Marina Marinovića br. 34. Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti i preko službenog sajta Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 15.08.2019. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Gradske uprave Kruševac, ul. Gazimestanska br. 1, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.