На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

                                                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта аутопута Е-761 Појате – Прељина, деоница Појате – Крушевац од км 0 – 229,75 до км 27 + 600,00, на територији општина Ћићевац, Варварин и град Крушевац, у оквиру кататастарских општина Појате, Ћићевац, Лучина, Варварин село, Сталаћ и град Сталаћ – Сектор 1, кататастарских општина Маскаре, Мрзеница, Бошњане, Шанац и Макрешане – Сектор 2, кататастарских општина Шанац, Бивоље, Лазарица, Јасика, Читлук, Кукљин и Пепељавац – Сектор 3.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Крушевац, ул. Газиместанска 1, у просторијама општинске управе Ћићевац, ул. Карађорђева бр. 106  и просторијама општинске управе Варварин, ул. Марина Мариновића бр. 34. Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 15.08.2019. године са почетком у 11 часова, у просторијама Градске управе Крушевац, ул. Газиместанска бр. 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.