На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Град Лозница, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину постројења за пречишћавање отпадних вода агломерације Лозница и Бања Ковиљача, на катастарској парцели број 14142/2 КО Лозница.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе града Лознице, ул. Карађорђева бр. 2, 15300 Лозница, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.08.2020. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама градске управе града Лозница, ул. Карађорђева 2, 15300 Лозница.