На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта А.Д. за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче, на територији катастарских општина Бели поток, Зуце (градска општина Вождовац), Лештане, Болеч, Ритопек, Винча (градска општина Гроцка), Иваново, Старчево, Војловица, Панчево (Град Панчево – АП Војводина).

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Вождовац, ул. Устаничка 53, Београд, Општинске управе Гроцка, Београд, ул. Булевар Ослобођења 39, Градске управе Београда, ул. 27 марта 43-45 и Градске управе Панчева, ул. Краља Петра I број 2-4.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 18.01.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама Градске управе Београда (велика сала), ул. 27 марта 43-45, Београд, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.