На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „Водоградња“ д.о.о. Пуковац код Дољевца, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину експлоатације доломитских мермера  као ТГК на површинском копу „Водице“ код Прокупља, на катастарским парцелама у КО Водице и КО Прокупље, у оквиру екслоатационог поља ограниченог следећим координатама:

 

Тачка       Y       X
T-1 7 546 859 4 786 396
T-2 7 547 296 4 786 276
T-3 7 547 148 4 785 919
T-4 7 547 149 4 785 886
Т-5 7 547 530 4 785 741
Т-6 7 547 530 4 785 642
Т-7 7 547 154 4 785 648
Т-8 7 547 073 4 785 720
Т-9 7 546 863 4 786 250

 

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Прокупље, ул. .

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 06.11.2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама Градске управе Прокупље, ул. Никодија Стојановића бр. 2, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.