На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „МИС ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о. Аранђеловац, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину експлоатације архитектонског камена на површинском копу „Јовановића забран“, на катастарским парцелама бр. 588, 590/4, 591/1 у КО Брезовац, општина Аранђеловац

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на веб сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Аранђеловац, ул. .

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 22.01.2020. године са почетком у 11 часова, у просторијама Општинске управе Аранђеловац, ул. Никодија Стојановића бр. 2, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.