На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „SERBIАN ROLL SERVICE COMPANY“ д.о.о. Радинац, Радинац бб, 11300 Смедерево, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака, на катастаркој парцели број 2571/15 КО Радинац, Град Смедерево.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска 1, 11 300 Смедерево.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 17.07.2020. године у 1100 часова, у просторијама Градске управе Смедерева, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.