На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „НИС“а.д., Нови Сад, Народног фронта 12, 21 000 Нови Сад, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни” на КП 52 и 58 КО Ниш – Црвени крст и Реконструкције „Резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације“ на КП 52 и 58 КО Ниш – Црвени крст на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Ниш у Нишу.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Ниша, Николе Пашића 24, 18 000 Ниш.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 18.09.2019. године у 1200 часова, у просторијама Градске управе Ниша, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.