Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „NIS“ a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21 000 Novi Sad, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja i rekonstrukcija “Pretakališta kamionskih  cisterni” na KP 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  KO Smederevo i  rekonstrukcija i izgradnja “Rezervoarski prostor, pumpne stanice i cevovodne instalacije” na KP 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 KO Smederevo,  na terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Smederevo, Smederevo.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska 1, 11 300 Smederevo.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 09.10.2019. godine u 1100 časova, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.