На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „Електромрежа Србије“ А.Д. Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат далековода ДВ 400 кv 401/1 ТС Београд 8 – РП дрмно – увођење у ТС Смедерево 3, заведен под бројем 353-02-0260/2017-02 од 02.08.2017. године.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске управе Смедерево,  ул. Омладинска 1.

Примедбе и мишљења на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 07.09.2017. године са почетком у 10 30 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Смедерево, ул. Омладинска 1.