На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ – Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације деонице Ниш – Брестовац, једноколосечне железничке пруге (Трупале) Ниш – Прешево – Државна граница.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, затим у просторијама Општинске управе Дољевац, ул. Дољевац бб – 18410 Дољевац, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Ниша, ул. Николе Пашића 24 – 18000 Ниш, у просторијама Oдељења за заштиту животне средине Градске управе Лесковац, ул. Трг револуције 45/2 – 16000 Лесковац,  као и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 16.04.2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама Градског секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.