На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта расплета далековода 220 KV И 110 KV код трафостанице 220/110 KV Бистрица 3 са локацијом у катастарским општинама КО Радоина, КО Рутоши, КО Бистрица, КО Челице, КО Сеништа, КО Вранеша и КО Бурађа, општина Нова Варош, у складу са Планом детаљне регулације за расплет далековода 220 kV и 110 kV код ТС 220/110 kV Бистрица („Сл.лист општине Нова Варош“, број 4/11).

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева бр. 32. Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.09.2019. године са почетком у 13 часова, у просторијама општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева бр. 32, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.