На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Рудник олова и цинка Грот а.д. Крива Феја – Врање, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације руде олова и цинка из „Вучковог лежишта“ и лежишта „Кула“, у склопу рудника „Грот“ а.д. – Крива Феја.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Врање, ул. Краља Мила  на бр. 1, и у просторијама општинске управе Босилеград, ул. Георги Димитрова бр. 82. Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 15.05.2019. године са почетком у 13 часова, у просторијама Градске управе Врања, ул. Краља Милана бр. 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.