Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, JP za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i adaptacije postojećeg nadzemnog dalekovoda 2 x 110kV, broj 106AB Valjevo – HE Zvornik, deonice E+A,G i H, ukupne dužine posle rekonstrukcije 33,253 km, na k.p. definisanim izvodom iz Plana detaljne regulacije koridora dalekovoda DV 110kV, broj 106AB Valjevo – HE Zvornik (izdat od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Sektora za urbanističko, prostorno planiranje i stanovanje, a koji je zaveden pod brojem 350-01-401/2009-07, dana 05.05.2009. godine), zaveden pod brojem 353-02-1122/2016-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426,  kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.