Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo W

 waive - v. odustati, odreći se;

 waiver - n. odustajanje, odricanje;

 warrant - n. naredba, nalog, ovlašćenje, punomoćje;

 waste - n. otpaci, otpad;

 waste disposal - odlagalište otpada;

 waste recovery - n. iskorišćenje otpada, ponovno korišćenje materijala iz otpada;

 water - n. voda;

 water body - vodena masa;

 Water ConventionConvention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Helsinki, 1992) - Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Helsinki 1992);

 Water conventionsConvention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Helsinki, 1992 - Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Helsinki 1992);

 water management - upravljanje vodama, vodoprivreda upravljanje vodama, vodoprivreda;

 water quality - kvalitet vode;

 water solution - vodeni rastvor;

 water, energy and resource use - korišćenje vode, energije i drugih resursa;

 waterborne - adj. vodeni, u vezi sa vodom;

 waterborne desease - bolest koja se prenosi zagađenom vodom;

 waterborne paint - boja sa vodenom podlogom;

 watercourse - n. vodeni tok;

 watershed - n. razvođe, rečno područje;

 waterways transport - prevoz plovnim putevima;

 weighting - n. težina, značaj, dodatak, dodatni novac koji se dobija zbog visokih troškova života u određenoj oblasti;

 weir - n.ustava, brana;

 welfare - n. socijalna pomoć, socijalno staranje, blagostanje;

 wellbeing - n. dobrobit, dobro;

 wetland - n. vlažno kopneno stanište;

 where necessary - prema potrebi, gde je to potrebno;

 whereof - adv. o čemu, o kome;

 wherever possible - gde je god to moguće;

 widespread - adj. rasprostranjen;

 wild life - n. divljina, svet divljih životinja i biljaka, živi svet koji nastanjuje prostore koji nisu pod ljudskom kontrolom, takodje i autohtoni živi svet koji nastanjuje odredjeni prostor;

 wildfire - n. požar, nekontrolisana vatra, požar koji se izmakao kontroli;

 wind - n. vetar;

 wind energy - n. energija vetra;

 with a view to - s ciljem, s namerom da, imajući u vidu, računajući na;

 with one consent - jednoglasno;

 with reference to - u pogledu nečega, u vezi sa nečim;

 with regard to - s obzirom na;

 with the exception of - isključujući, sa izuzetkom;

 withdraw - v. povući (se), opozvati (reč, obećanje);

 withdraw from the Protocol - povući se iz Protokola;

 withdrawal - n. povlačenje, opoziv, odustajanje od daljeg učešća u nekom procesu, odustajanje da se potpiše ili aktivira neki dokument ili proces;

 within - prep. u, unutar, unutra;

 within one's powers and competencies - u granicama nečijih moći i nadležnosti;

 within the framework of national legislation - u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva;

 within the scope of - koji spada u domen;

 within the scope of the Agreement - u okviru ovog sporazuma;

 within their respective powers - (svaki) u granicama svojih moći;

 without - prep. bez;

 without undue delay - bez prekomernog (nepotrebnog) zakašnjenja;

 women's rights - ženska prava, prava žena;

 working environment - radna sredina;

 World Bank (WB) - Svetska Banka;

 World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) - Svetski poslovni savet za održivi razvoj;

 World Health Organization (WHO) - Svetska zdravstvena organizacija;

 World Intellectual Property Organization (WIPO) - Medjunarodna organizacija za intelektualnu svojinu;

 World Meteorological Organization (WMO) - Svetska meteorološka organizacija Svetska meteorološka organizacija;

 World Tourism Organization (WTO) - Svetska turistička organizacija;

 World Trade Organisation (WTO) - Svetska trgovinska organizacija;

 World Wide Fund for Nature (WWF) - Svetski fond za prirodu;


kontakt email