Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo U

 ultra posse nemo obligatur - niko nije obavezan da čini nemoguće;

 ultraviolet radiation - n. ultraljubičasto zračenje;

 UN Commission on Sustainable Development (CSD) - Komisija UN za održivi razvoj;

 UN Committee on Natural Resources (CNR) - UN Komitet za prirodne rasurse;

 unanimous - adj. jednoglasan;

 under consideration - u razmatranju;

 under the auspicies - pod pokroviteljstvom, zaštitom;

 undergo (a period of observation) - v. pretrpeti, podvrći se;

 undersigned - adj. potpisan;

 undertake - v. preduzeti, latiti se čega, preuzeti;

 undertake an assessment of the situation - proceniti stanje;

 undertake further reductions - preduzeti dodatna smanjenja;

 unilateral - adj. jednostran, unilateralan;

 unilateral action - jednostrano delovanje;

 unilateral acts in international law - jednostrani akti u međunarodnom pravu;

 unilateral basis - jednostrana osnova;

 unilateral measure - jednostrana mera;

 unintentional - adj. nenameran, koji nije učinjen namerno;

 United Nations (UN) - Ujedinjene nacije;

 United Nations Centre for Human Settlement (UNCHSHabitat) - Centar UN za ljudska naselja;

 United Nations Charter - Povelja UN;

 United Nations Childrens Fund (UNCEF) - Fond UN za decu;

 United Nations Conference on Environment and Development–(UNCED) (Rio de Janeiro, 1992) - Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (UNCED) (Rio de Žaneiro, 1992);

 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) - Konferencija UN o trgovini i razvoju;

 United Nations Development Programme (UNDP) - Program UN za razvoj;

 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - Ekonomska komisija UN za Evropu;

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu;

 United Nations Environment Programme (UNEP) - Program UN za životnu sredinu;

 United Nations General Asembly (UNGA) - Generalna skupština Ujedinjenih nacija;

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) - Organizacija UN za industrijski razvoj;

 United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) - Institut UN za obuku i razvoj;

 United Nations Population Fund (UNFPA) - Populacioni fond UN;

 United Nations University (UNU) - Univerzitet UN;

 unjustifiable - adj. neopravdan, neprihvatljiv;

 unleaded - adj. bezolovni;

 unleaded fuel - bezolovno gorivo;

 unleaded gasoline - bezolovni benzin;

 unless otherwise provided - osim ako nije drugačije predviđeno;

 unless otherwise specified - ukoliko nije drugačije naznačeno;

 unlimited - adj. neograničen, bezgraničan;

 unlimited period - neograničeni vremenski period;

 unlimited quantity - neograničena količina;

 unput substances - unošenje supstanci;

 update - v. osavremeniti, modernizovati;

 update environmental information - ažurirati informacije koje se tiču životne sredine;

 update operating conditions - ažurirati operativne uslove;

 upon request - na zahtev;

 upon the expiry - po isteku;

 upper - adj. gornji, viši;

 upper (lower) protection limit - gornja (donja) granica zaštite (u vezi standarda zdravstvene zaštite);

 uptake - n. broj ljudi koji koristi uslugu ili prihvata nešto što je ponuđeno, brzina kojom se neka supstanca unosi u telo, sistem itd.;

 uptodate - adj. najnoviji, najmoderniji;

 urban - adj. gradski, urbani;

 urban planning - urbanizam urbanizam;

 use - n. upotreba, korišćenje, primena;

 utilization - n. korišćenje;

 uvcured ink - n. boja koja se pri upotrebi izlaže ultraljubičastom zračenju, takodje i proces osvežavanja boje UV zračenjem u procesu restauracije slika;


kontakt email