Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo R

 radiation - n. zračenje, isijavanje, radijacija;

 radiative - adj.radijacijski, koji je u vezi sa zračenjem, koji se zrakasto proteže ili širi;

 radioactive - adj. radioaktivan, koji ispušta radijaciju;

 radioactive material - radioaktivni materijal radioaktivni materijal;

 radioactive pollution - radioaktivno zagađenje radioaktivno zagađenje;

 radioactive waste - radioaktivni otpad;

 radioactive waste management - postupanje sa radioaktivnim otpadom;

 railwayrack - n. montažna metalna polica;

 rainfall variability - n. promenljivost količina padavina;

 rainfed cropland - n. ratarski usevi koji se navodnjavaju isključivo kišom;

 range - n. domet, domašaj, dohvat, opseg, asortiman proizvoda, radijus dejstva, domet, planinski venac;

 range states - opseg stanja;

 rare - adj. redak, sporadičan, proređen;

 rare species - retke vrste;

 ratification - n. ratifikacija, zvanično potvrđivanje;

 ratify - v. ratifikovati, zvanično potvrditi;

 raw - n. sirov, neprerađen, neobrađen;

 raw material - sirovina;

 reach - v. doseći, dopreti, dosezati;

 reach a satisfactory solution - pronaći zadovoljavajuće rešenje;

 reach a solution - pronaći rešenje;

 reach agreement - postići dogovor;

 reach an agreement - postići sporazum postići sporazum;

 reactant - n. chem reagens;

 reactive, nonreactivere - adj. reaktivan, nereaktivan;

 reasonable - razuman;

 reasonable costs - prihvatljivi troškovi;

 reasonable diligence - razumna pažnja;

 reasonable time fram - razuman vremenski okvir;

 reasonable use - razumno korišćenje;

 rebus sic stantibus - dok su stvari, odnosno politike, odnosi takvi kakvi jesu - ostaju kakvi jesu (kraći oblik klauzule: omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus - ugovor vredi samo u okolnostima koje su postojale u vreme njegovog sklapanja;

 recall - v. setiti se nečega, opozvati, povući iz prodaje;

 recalling - podsećajući na;

 receipt - n. račun, potvrda da je roba plaćena, prijem nečega;

 receiving environment - n. okruženje ili okolina koja prima određena dejstva, materije;

 receptor - n. receptor, prijemnik, (biol.) nervni receptor;

 recharge - v. obnoviti, nanovo (se) napuniti, dopuniti (se);

 recharge area - oblast stvaranja, tj obnavljanja vode;

 recipient organism - n. organizam primalac;

 reciprocal - adj. uzajaman, obostran, recipročan;

 reciprocity - n. recipročnost;

 recital - n. opis serije događaja;

 reckless act - n. nemaran, nesmotren čin;

 reclamation - n. melioracija, amelioracija, popravljanje;

 recognition - n. prepoznavanje, priznavanje;

 recombinant desoxyribonucleic acid - n. DNK dobijena u laboratoriji;

 recommendation - n. preporuka;

 recommendatory - adj. preporučljiv;

 reconsider - v. razmotriti, ponovo razmisliti;

 reconsider operating conditions - ponovo razmotriti operativne uslove;

 recourse - n. pribegavanje;

 recreational (values) - adj. nov, obnovljen === adj. rekreacioni, koji služi odmoru u rekreaciji;

 recumbent - adj. položen preko nečega;

 recurrence - n. vraćanje;

 recycler - n. postrojenje u kome se obavlja reciklaža;

 recycling - n. recikliranje, reciklaža, ponovo iskorišćavanje, prerada (otpada, sirovina);

 redress - n. obeštećenje, odšteta;

 reduce - v. smanjiti, reducirati, ograničiti, oboriti, spustiti;

 reduce pollution - smanjiti zagađenje;

 reduction - n. smanjenje, umanjenje, ublažavanje, skraćivanje;

 refer - v. ukazati na nešto, pozvati se na nešto, uputiti;

 referentna tačk - kvalitet;

 refinement - n. prečišćavanje, rafiniranje, poboljšavanje;

 refinement of assessment models - poboljšavanje modela procene;

 refinery - n. rafinerija;

 reforestation - n. ponovo pošumljavati posle seče ili druge vrste uništenja;

 reformulation - n. preformulisanje;

 refuelling nozzle - n. brizgaljka, prskalica za gorivo;

 refusal - n. odbijanje, uskraćivanje;

 refusal of acceptance - neprihvatanje, neprimanje;

 refusal of the request - odbijanje zahteva;

 refuse - adj. otpadni, škart, odbačen, škartiran;

 regard - n. pogled, obzir, pažnja, osvrt;

 regional - adj. regionalni, okružni;

 regional action programme - regionalni akcioni program;

 Regional Activity Centre Priorty Actions Programmee - Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (odnosi se na Mediteranski akcioni plan);

 regional agreement - regionalni sporazum;

 regional arrangements - regionalni ugovori;

 regional commissions of the United Nations - regionalne komisije UN;

 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) - Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu;

 Regional Environmental Reconstruction Programmee for South Eastern Europe (REReP) - Regionalni program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope;

 register - n. registar, popis;

 registered seat - registrovano sedište ( pravnog lica);

 regular - adj. redovan, regularan, pravilan;

 regulation - n. propis, uređenje, uredba;

 regulations and standards - propisi i norme;

 regulatory framework - n. regulatorni okvir;

 rehabilitate - v. rehabilitovati, popraviti, sanirati;

 rehabilitation - n. rehabilitacija, popravljanje, sanacija;

 Reidvapourpressure (RVP) of fuel - n. napon pare goriva po Raid-u;

 reimbursement - n. naknada, nadoknada;

 reimbursement costs - nadoknada troškova;

 reinforce - v. pojačati;

 reinforce active international cooperation - pojačati aktivnu međunarodnu saradnju;

 reinstatement - n.ponovno postavljanje (na položaj);

 reinstatement of the environment - vraćanje životne sredine u prethodno stanje;

 reintroduction - n. ponovno uvođenje, (biol.) veštačko vraćanje vrsta na njihova prirodna staništa;

 reiterate - v. ponoviti;

 release - n. puštanje, otpuštanje, oslobođenje, razrešenje, ručica ili dugme za otpuštanje;

 release of substances - ispuštanje supstanci;

 release prevention measures - n. mere za prevenciju ispuštanja;

 release reduction measures - n. mere za smanjenje ispuštanja određenih materija;

 reliance - n. oslanjanje, pouzdanje;

 relief - n. olakšanje, pomoć, oslobođenje, reljef;

 remedial - adj. popravni, dopunski, dodatni;

 remediation - n. oporavljanje, oporavak, rekultivacija, remedijacija, postupak obnove degradirane životne sredine;

 remediation activities - aktivnosti koje dovode do poboljšanja stanja;

 remedy - n. lek;

 remedy a situation - popraviti stanje;

 remote sensing - – daljinska detekcija, prikupljanje podataka sa daljine;

 removal - n. uklanjanje, odnošenje, otklanjanje, odstranjivanje, premeštanje;

 remove - v. skloniti, ukloniti, odstraniti;

 remove hindrance - ukloniti prepreku;

 render - v. podneti, dati, položiti, doneti, izvesti, uobličiti;

 renewable - adj. obnovljiv;

 renewable energy resources - n. izvori energije koji mogu da se obnavljaju;

 renewable resources - obnovljivi izvori, obnovljivi resursi obnovljivi resursi;

 repatriation - n.repatrijacija, vraćanje ugroženih vrsta na njihova prirodna staništa sa kojih su iščezle ili im preti opasnost da nestanu.;

 repayable, nonrepayable - adj. plativ (nenaplativ), koji se može (ne može) naplatiti;

 replete - adj. napunjen;

 replicate - v. potvrditi, ponovo utvrditi ( There is a need for further research to replicate these findings), proizvesti svoju kopiju;

 report - v. izveštaj;

 report on the state of the environment - izveštaj o stanju životne sredine;

 request - n. molba, zahtev, želja, potražnja;

 request for assistance - molba za pomoć;

 request pursuant to paragraph 1 - molba iz stava 1;

 require - v. zahtevati, tražiti;

 requirement - n. zahtev, uslov, potreba;

 requirements set out above - gore navedeni zahtevi;

 res communis omnium - zajedničko dobro, opšta stvar (suprotno od isključivih prava korišćenja);

 res inter alios acta - pravni posao, ugovor, sporazum, zaključen između trećih lica (izreka sa značenjem da ugovor u načelu obavezuje samo stranke koje su u njemu sudelovale, a trećima niti koristi, niti škodi;

 res iudicata - presudjena stvar;

 res nullius - ničija stvar, stvar bez vlasnika (u medjunarodnom pravu znači da se neko područje ne nalazi pod suverenitetom bilo koje države);

 research - n. istraživanje;

 reservation - n. rezerva, rezervat;

 reside - v. prebivati, imati prebivalište, boraviti;

 residence - n. stanovanje, prebivanje, boravak, prebivalište;

 residual - n. ostatak;

 residue - n. ostatak, talog;

 resilence - n. elastičnost === resilience n. oporavak, vraćanje u prethodni oblik;

 resin - n. smola, vrsta plastike;

 resolution of disputes - n. rešavanje rasprava;

 resonable share - razuman udeo;

 resource - n. resurs, izvor nekog materijala ili sirovine, prirodno bogatstvo;

 resource tenure - zakonsko pravo da se koristi neki izvor;

 respective - adj. odnosni, odgovarajući;

 responsibility - n. odgovornost;

 restitutio in integrum - povratak u predjašnje stanje (zadovoljenje koje povredjena država, nedužna strana, ima pravo da zahteva od države odgovorne za nedopušteno delovanje i dužnost takve države da u svemu uspostavi stanje kakvo je bilo pre povrede, a ako to nije moguće, da naknadi štetu;

 restoration - n. vraćanje u prethodno stanje, obnavljanje;

 restore - v. ponovo uspostaviti, obnoviti, vratiti;

 restriction - n. restrikcija, ograničenje;

 restructuring period - period restruktuiranja;

 resubmit - v. ponovo podneti;

 retrofit - v.usavršiti, poboljšati mašinu, deo opreme, zgrade, postavljanjem novih delova, reparacija;

 retrofitting - n. usavršavanje, poboljšanje;

 reuse - n. ponovna upotreba, ponovno korišćenje;

 review - n. ispitati, pregledati, nadzirati, preispitivati, revidirati;

 review provisions (of) - preispitati odredbe (nečega);

 review the application of this Agreement - nadzirati primenu ovoga Sporazuma;

 review the implementation (of) - nadzirati primenu (nečega);

 revocation - n. opozivanje zakona, odluke ili sporazuma;

 Richter - n. uobičajeni naziv za jedinicu snage zemljotresa po Rihterovoj skali;

 right - n. desno, pravo (u smislu pravne nauke);

 right of access - pravo na pristup pravo na pristup;

 rights and obligations - prava i obaveze;

 rights granted under pargraph 1 - prava zagarantovana stavom 1;

 ring - n. prsten, (hemija) benzenov prsten;

 riparian states - pribrežne države;

 risk - n. rizik;

 risk assessment - procena rizika procena rizika;

 risk management evaluation - procena upravljanja rizikom;

 risk profile - opis rizika;

 river basin - rečni sliv n. rečni sliv;

 roadrail transport - drumsko železnički transport;

 roast - v. peći, pržiti;

 rolling mill - n. valjaonica;

 roster (of experts) - n. spisak, lista imena;

 Rotterdam Convention–(PIC Convention)–Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Rotterdam, 1998) - Roterdamska konvencija o proceduri prethodno informišuće saglasnosti za neke opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini;

 rule - n. pravilo, propis, mera;

 rules of implementation - pravila primene pravila primene;

 rules of procedure - pravila postupka;

 rules relating (to) - pravila koja se odnose (na);

 runoff - n. oticaj, voda koju zemlja ne može da upije i koja otiče površinski;

 rural area - n. ruralna (seoska) oblast;


kontakt email