Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo P

 packaging - n. ambalaža, kontejner, posuda ili materijal u kome se prodaje neki proizvod, proces uvijanja proizvoda za prodaju, način pakovanja;

 papermaking mateial - materijal za izradu papira;

 paragraph - n. paragraf, stav, pasus;

 paragraph 3 shall not apply - paragraf 3 se neće primenjivati;

 parental organism - n. roditeljski organizam, organizam od koga neposredno vodi poreklo neki drugi organizam;

 part - n. deo, komad, sastavni deo;

 participation - n. učešće, učestvovanje;

 particulates - n. čestice, štetne čestice u vazduhu;

 partisan - adj. partijski, u odnosu ili pod uticajem politicke partije, stranke, stranački;

 party - n.strana, stranka, osoba iili grupa koja je uključena u pravnu raspravu ili ugovor;

 pasta sunt servanda - ugovori se moraju poštovati;

 pastoral land - n. zemlja za ispašu, pašnjački prostor;

 pastoralism - n. uzgajanje stoke;

 pastoralist - n. stočar;

 pasture - n.pašnjak;

 peat - n. treset;

 peat bog - n. tresava, tresetište;

 peerreviewed - adj. koji je komentarisan ili čija je izrada stručno nadzirana od strane kolega iz struke, nezavisno ekspertski ocenjen;

 penalize - v. kazniti nekoga ili postupati sa njim nepravedno;

 penalty - n. kazna;

 pending - adj. neodlučen, nerešen;

 percolate - v. procediti, filtrirati, cediti se;

 performance - n. izvođenje, izvršavanje;

 performance of public functions - vršenje javnih funkcija;

 period - n. period;

 period exceeding one year - period duži od godinu dana;

 periodic review - n. periodični pregled, periodična publikacija, revija, časopis;

 periodični interim report - periodični izveštaj, medjuizveštaj;

 Permanent Court of International Justice - Stalni medjunarodni sud pravde;

 permissible - adj.dopustljiv, koji je dozvoljen zakonom ili pravilima;

 permit - n. dozvola, zvanična pisana izjava koja vam daje pravo da uradite nešto v. dozvoliti, posebno zvaničnom odlukom, pravilom ili zakonom;

 persistent organic pollutants - n. postojane organske zagađujuće materije, zagadjujuće materije koje se dugo zadržavaju i otporne su na razgradnju;

 personnel - n. osoblje, ljudi koji rade u nekoj kompaniji ili organizaciji;

 pertain - v. odnositi se direktno na nesto, ticati se;

 pertinent - adj. značajan, važan, koji se direktno odnosi na nešto što se razmatra;

 pest - n. štetočina, mala životinja ili insekt koji uništava useve ili hranu;

 pesticidal - adj. koji se odnosi na pesticide;

 pesticide - n. pesticid, sredstvo za uništenje štetočina;

 petition - n. peticija, pisani podnesak;

 petrolfuelled engine - n. motor koji radi na benzin;

 pharmaceuticals - n. lekovi, proizvodi farmaceutske industrije;

 phenotypic - adj. fenotipski, koji se odnosi na fenotipske osobine organizma;

 photochemical - adj. fotohemijski;

 photochemical oxidant - fotohemijski oksidant;

 photochemical ozone creation potential - n. potencijal za formiranje fotohemijskog ozona;

 photochemical pollution - n. fotohemijsko zagađenje;

 photochemistry - n. fotohemija;

 photodegradable - adj. fotodegradabilan, koji se razgradjuje pod dejstvom svetlosti;

 photorepair - v. popraviti pomoću svetlosti (odnosi se najčešće na oštećenja ozonskog omotača);

 phytoplankton - n. fitoplankton, mikroskopske biljke koje slobodno lebde u vodenim basenima.;

 PIC Convention–Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Rotterdam, 1998) - Roterdamska konvencija o proceduri prethodno informišuće saglasnosti za neke opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini;

 place of residence - prebivalište;

 plane - n. ravnica, ravan;

 planetary - adj. planetarni, koji se odnosi na čitavu planetu;

 planning - n. planiranje, town and country planning prostorno planiranje;

 plant - n. biljka;

 plant protection - zaštita biljaka;

 plot - n. malo parče zemlje za gradnju ili uzgajanje, zemljište;

 polar - ˈpəʊlə sʌb / n. polarni / subpolarni regioni;

 policy - n. politika, osmišljen i unapred utvrđen način obavljanja poslova u određenoj oblasti, stvari o kojima je zvanično dogovoreno ili koje su odabrane od strane države, institucije, političke partije ili poslovne organizacije;

 policy measures - n. mere u vezi sa određenom politikom, mere koje se preduzimaju u cilju ostvarivanje određene politike;

 political - adj. politički, koji se odnosi na pitanja partijske ili državne politike i političkih odnosa ili aktivnosti;

 politics - n. politika, delatnost ili organizacija ili veština obavljanja državnih poslova, profesija političara ili javnih državnih službenika;

 pollutant - n. zagađujuća materija ili agens;

 pollutant emissions management area - područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija;

 polluter pays principle - princip (načelo) 'zagađivač plaća';

 pollution - n. zagađenost , zagađivanje;

 pollution caused by heavy goods vehicles - zagađenje prouzrokovano vozilima za prevoz teškog tereta;

 pollution inventory - katastar zagađenja;

 pollution level - nivo zagađenja;

 pollution prevention - n. sprečavanje zagađenja, tj. sprečavanje stvaranja zagađujućih materija ili smanjivanje količine zagađujućih materija na izvoru, kao i zaštita prirodnih bogatstava kroz efikasniju upotrebu energije, vode i drugih materija;

 pollution register - registar zagađenja;

 polychlorinated - adj. polihlorovane supstance, supstance čiji molekuli imaju dva i više atoma hlora;

 polychlorinated biphenyules (PCBs) - polihlorovani bifenili.;

 polychromatic - adj. polihromatski;

 polyethylene - n. polietilen;

 polypropylene - n. polipropilen;

 polystyrene - n. polistiren;

 polyvinilchloride - n. polivinilhlorid;

 population - n. populacija, stanovništvo, ukupan broj ljudi koji žive u određenoj oblasti, zemlji;

 population dynamics - n. polpulaciona dinamika, demografske promene, promene u broju ili strukturi jedinki ili ljudi koji naseljavaju odredjenu oblast;

 portion - n. deo;

 possible - adj moguć, as far as possible što je više moguće;

 postpone - v. odložiti, promeniti datum ili vreme planiranog događaja ili akcije za kasnije;

 poverty - n. siromaštvo (u smislu životnih uslova, prihoda i mogućnosti);

 poverty eradication - n. iskorenjivanje siromaštva;

 power - n. moć, snaga;

 powerplant - n. električna centrala, elektrana;

 powers of concentration - moć koncentracije;

 practicable - adj. upotrebljiv, izvediv, moguć, as soon as practicable što je pre moguće;

 preamble - n. preambula, uvodna činjenica ili izjava;

 preambular - adj. uvodni;

 precautionary - adj. predostrožan;

 precautionary measures - mere predostrožnosti;

 precautionary principle - načelo predostrožnosti;

 precedence - n. prednost, prvenstvo, prioritet;

 precedent - n. presedan, akcija ili zvanična odluka koja se koristi da da podršku za kasnije akcije ili odluke, nešto istog tipa što se dogodilo ili postojalo ranije;

 precipitation - n. padavine, taloženje, hemijski proces u kome se čvrsta supstanca odvaja od tečnosti, stropoštavanje;

 precipitation level - nivo, količina padavina.;

 preclude - v. sprečiti, isključiti;

 precursor - n. prekusor, preteča, prethodnik;

 predictability - n. predvidljivost;

 preferential - adj. preferencijalni, prioritetan, kome se daje prednost;

 preferential agreement - preferencijalni sporazum;

 preferential arrangement - preferencijalni dogovor;

 preferential terms - prioritetni, povlašćeni uslovi, termini;

 preferential treatment - povlašćeni tretman povlašćeni tretman;

 prejudice - n. predrasuda;

 prescription - n. recept, nalog o spravljanju leka, propis;

 preserve - v. sačuvati, očuvati, održati;

 preserve the existing woodland - očuvati postojeće šume;

 pressure - n. pritisak, hitnost, neodložnost, primoravanje;

 pressures on the environment - pretnje životnoj sredini, atmospheric pressure - vazdušni pritisak, air pressure - pritisak vazduha (na ventilu);

 presumption - n. pretpostavljanje, pretpostavka, stanje, pravo, zahtev, koji se mogu smatrati pravno važećim, dok ne bude dokazano suprotno;

 prevail - v. preovladati, nadjačati;

 prevent - v. sprečiti, preduprediti, odvratiti;

 prevent harm - preduprediti štetu;

 prevent the circumvention of measures - sprečiti izbegavanje mera;

 prevent the implamentation - sprečiti primenu, prevent demage - sprečiti štetu;

 prevention - n. sprečavanje, prevencija;

 prevention principle - načelo (princip) prevencije;

 prices are subject to change - cene su podložne menjanju;

 prima facie - na prvi pogled (kada sadržaj podneska, dokaza, deluje uverljivo, istinito, ali je moguće takav utisak oboriti;

 principle - adj. glavni, prvi, najvažniji, vodeći;

 principle of environmental law - principi prava životne sredine;

 principle of international law - principi međunarodnog prava;

 principle of territoriality - princip teritorijalnosti;

 prior informed consent procedure - procedura prethodno informišuće saglasnosti;

 priority - n. prioritet, prednost, prvenstvo;

 private - adj. privatni;

 procedure - n. procedura, postupak, parnica, sudski postupak;

 procedure for the issue of a certificate - postupak izdavanje potvrde;

 proceeding - n. sled događaja, postupak, zapisnik, protokol, sakupljeni i, najčešće, neautorizovani radovi i diskusije sa stručnog ili naučnog skupa, zbornik radova sa stručnog skupa;

 proceeding(s) - n. postupak;

 process - v. obraditi, preraditi, obraditi podatke;

 processing of material - obrada, prerada materijala;

 processunit turnaraound - promena u procesnoj jedinici;

 procurement - n. nabavka;

 product of combustion - proizvod sagorevanja;

 progress - n. napredak, progres;

 progress report - izveštaj o postignutom napretku;

 prohibit - v. zabraniti;

 prohibition - n. prohibicija, zabrana;

 project - n. projekat;

 project of common interest - projekat od zajedničkog interesa;

 project proposal - predlog projekta;

 proliferate - v. nekontrolisano širenje nečega, razmnožiti, množiti se;

 promptly - adv. hitno, brzo;

 proof - n. dokaz, potvrda;

 proof of origin - dokaz o poreklu dokaz o poreklu;

 propagation - n. širenje;

 propellant - n. raketno gorivo, gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje neke supstance;

 proper dilligence - n. dužna pažnja;

 proper implementation - pravilna primena;

 property - n. vlasništvo, svojina, posed, imanje, imetak;

 proposal - n. predlog;

 propose - v. predložiti, izneti plan, staviti na diskusiju;

 propose amandments - predložiti amandmane;

 protection - n. zaštita, odbrana, čuvanje;

 protocol - n. protokol, međunarodni ugovor, sistem formalnog načina ponašanja, popis akata, skup pravila prilikom obavljanja određenih aktivnosti;

 protocol amendment - amandman, dopuna protokola;

 Protocol on civil liability and compensation for damage caused by the transboundary effects of industrial accidents on transboundary waters to the 1992 Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes and to the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (Kiev, 2003.) - Protokol o gradjanskoj odgovornosti i nadoknadi štete uzrokovane prekograničnim efektima industrijskih akcidenata na prekograničnim vodama uz konvenciju iz 1992 o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i medjunarodnih jezera i uz konvenciju iz 1992 o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata (Kijev 2003);

 Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) (Aarhus, 1998) - Protokol o postojanim organskim zagadjujućim supstacama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (Arhus 1998);

 Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (London, 1999) - Protokol o vodi i zdravlju uz konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i medjunarodnih jezera (London 1999);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution concerning the control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes (Sofia, 1988) - Protokol o kontroli emisija azotnih oksida ili njihovih prekograničnih protoka uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (Sofija 1998);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution concerning the control of emissions of volatile organic compounds or their transboundary fluxes (Geneva, 1991) - Protokol koji se odnosi na kontrolu emisija isparljivih organskih jedinjenja ili na njihove prekogranične protoke uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (Ženeva 1991);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution on further reduction of sulphur emissions (Oslo, 1994) - Protokol o daljem smanjenju emisija sumpora uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (Oslo 1994);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution on heavy metals (Aarhus, 1998) - Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima (1998);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution on long term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long–range transmission of air pollutants in Europe (EMEP) (Geneva, 1984) - Protokol uz konvenciju o prekograničnom zagadjivanju vazduha na velike daljine, o dugoročnom finansiranju Prograna saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagadjujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMEP) (Geneva 1984);

 Protocol to the 1979 Convention on Long–range Transboundary Air Pollution on the reduction of sulphur emissions of their transboundary fluxes by at least 30 per cent (Helsinki, 1985) - Protokol o smanjenju emisija sumpora ili njihovih prekograničnih protoka za najmanje 30 procenata uz konvenciju o prekograničnom zagadjenju vazduha na velikim udaljenostima (Helsinki 1985);

 provide - v. nabaviti, pribaviti, opskrbiti, predviđati (ugovorom), pružati, dostaviti;

 provide a service - pružiti uslugu;

 provide information - obezbediti informacije;

 provided that - pod uslovom da;

 providing - pod uslovom da;

 provision - n. pribavljanje, nabavljanje, opskrbljivanje;

 provision of new habitat - obezbeđivanje novog prirodnog doma za biljku ili životinju;

 provision of public services - pružanje javnih usluga;

 provision of technical assistance - pružanje tehničke pomoći;

 provision of this Agreement - odredba ovog sporazuma;

 provisions of paragrapf 3 - odredbe iz paragrafa 3;

 provisions on transport - odredbe o prometu;

 proxy indicator - n. približni indikator;

 psychotropic substance - n. psihotropna supstanca, ona koja utiče na čovekov um;

 public - n. javnost;

 public administration - javna uprava (najčešće državna, na svim nivoima);

 public authority - javna uprava, javna vlast javna vlast;

 public awareness campaign - kampanja za podizanje javne svesti;

 public awareness of enviromental issues - svest javnosti o pitanjima koja se tiču životne sredine;

 public concerned - zainteresovana javnost, javnost koje se tiče nešto, javnost na koju nešto utiče zainteresovana javnost, javnost koje se nešto tiče;

 public health - zdravlje stanovništva;

 public hearing - javna rasprava;

 public order - javni poredak;

 public participation - učešće javnosti;

 public procurement - javna nabavka;

 public security - javna bezbednost;

 public service - javna ili državna služba;

 publicly accessible files - javno dostupne baze podataka;

 publicly accessible list - n. javno raspoloživa lista;

 pulp - n. pulpa,kaša, meka polutečna supstanca koja se dobija mlevenjem biljaka, drveta, povrća, meki, sočni unutrašnji deo voća ili povrća, meso;

 pump - n. pumpa, pumpanje;

 punish - v. kazniti;

 punishment - n. kazna;

 purge - n. čistka, čišćenje, akcija da se uklone oponenti;

 purge gas - gas za čišćenje.;

 purification - n. pročišćivanje, čišćenje, purifikacija;

 purport - v. tvrditi;

 purseseine net - n. kesasta mreža;

 pursuant - adj./adv. koji je u skladu sa, skladno (nečemu);

 pursuant to Article 1 - na osnovu člana 1;

 pursuant to the provisions of this Article - prema odredbama ovog člana;

 pyrolitic conditions - n. pirolitički uslovi, uslovi za odvijanje pirolize;

 pyrolysis - n. piroliza, zagrevanje u odsustvu vazduha;


kontakt email