Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo O

 objective - n. cilj, svrha;

 objetive of the Protocol - cilj Protokola;

 obligation - n. obaveza, nagodba, ugovor;

 obligation erga omnes - obaveza za sve;

 obligation to provide assistance - obaveza pružanja pomoći;

 observance - n. pridržavanje, čuvanje;

 observance of a custom - pridržavanje običaja;

 observer - n. posmatrač, neko ko posmatra i obraća pažnju na određene stvari, događaje, situacije;

 obsolete - adj.zastareo, prevaziđen, koji nije više u upotrebi zato što je nešto novije ili bolje izmišljeno;

 occupational disease - profesionalno oboljenje;

 occupational health - n. zdravlje uslovljeno profesijom, zdravlje na radu, odnosi se na medicinu rada i probleme zastite na radu;

 odorous - adj. koji ima neprijatan miris, smrdljiv;

 odour - n. miris, posebno neprijatan (vonj, smrad);

 ODS–ozon depletion substances - supstance koje ugrožavaju ozon;

 offshore dumping - n. odlaganje ili bacanje otpadnog materijala daleko od obale;

 OFS–ozon friendly substances - substance koje ne ugrožavaju ozon;

 oil - n. ulje, nafta;

 oil pollution conventions - konvencije o zagađivanju naftom;

 oil slick - n. naftna mrlja;

 oligotrophic - adj. oligotrofni, (vodeni ekosistem) siromašan u mineralnim materijama;

 omission - n. propust, izostavljanje, isključivanje;

 on a concessional basis - na osnovu ustupka;

 on a grant basis - na osnovu odobrenja;

 on a multiannual basis - na višegodišnjoj osnovi;

 on a reciprocal basis - na uzajamnoj osnovi;

 on an exceptional basis - izuzetno;

 on average - u proseku;

 on behalf of - u korist, u interesu, u ime;

 on behalf of once capacity - na osnovu funkcije koju neko vrši;

 on equitable basis - na jednakoj osnovi;

 on global scales - na globalnom nivou;

 on its behalf - u nečije ime;

 on no consideration - ni pod kakvim okolnostima;

 on the basis of criteria - na osnovu kriterijuma;

 on the basis of the rule - na osnovu pravila;

 on the date of signing (of) - dan potpisivanja;

 on the decrease - u opadanju;

 ongoing - adj. koji je u toku, tekući;

 ongoing research - tekuća istraživanja;

 onus - n. odgovornost za nešto, teret, breme;

 open burning - n. sagorevanje na otvorenom, izvan postrojenja;

 openloop catalytic control - n. katalitička kontrola otvorenog tipa, neciklična katalitička kontrola;

 operating standards - operativni standardi;

 operation - n. postupak, delovanje, rad;

 operation measures - operativne mere;

 operational - adj. operativan, koji je u funkciji i spreman za korišćenje;

 operational disruption - prekid operacije;

 opinio iuris - svest da neka norma nije samo običaj, već istinska pravna norma, tj. da je običaj postao običajno pravo;

 optional clause - n. opciona klauzula, klauzula nekog ugovora koji ugovorne strane mogu, ali i ne moraju prihvatiti;

 ore - n. ruda;

 organelle - n. organela;

 organic agriculture - n. organska poljoprivreda (poljoprivredna proizvodnja sa minimalnim korišćenjem veštačkih materija);

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj;

 organizing committee - organizacioni odbor;

 origin - n. poreklo;

 originate - v. nastati, voditi poreklo iz određenog mesta, stvoriti;

 originrule - pravilo o poreklu;

 outcome - n. posledica, rezultat, ishod;

 outcome of the public participation - rezultati učešća javnosti;

 outline - n. nacrt, kratak pregled, skica;

 over - prep. preko, više od, iznad;

 over a period - tokom perioda;

 overall - adj. ukupni, sveukupni, opšti;

 overall emission level - ukupni nivo emisije;

 overfly - v. preletati, leteti iznad neke oblasti ili zemlje, preći brzo preko nečega;

 overhead costs - n. poslovni troškovi, probijanje troškova, troškovi koji prelaze planirani nivo;

 overlap - n. preklapanje;

 overriding - adj. značajniji nego bilo koji drugi, najznačajniji;

 owner - n. vlasnik;

 ownership - n. vlasništvo;

 oxidant product - n. proizvod delovanja oksidanta na neku supstancu;

 oxidation - n. oksidacija;

 oxidize - v. oksidovati;

 oxychlorination - n. oksihlorinacija;

 oxygen depletion - n. smanjenje nivoa rastvorenog kiseonika u vodi;

 ozone - n. ozon;

 ozone depleting substances - supstance koje oštećuju ozonski omotač;

 ozone depletion - oštećenje ozonskog omotača oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača;

 ozone layer - ozonski sloj;

 ozoneprone - adj. sklon ozonu;


kontakt email