Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo I

 if possible - po mogućnosti;

 if so requested - ako to bude zatraženo;

 ignition - n. paljenje, chem. žarenje;

 igntion system - sistem za paljenje;

 illegal - adj. nezakonit, ilegalan;

 immediate action - hitno delovanje;

 imminent danger - n. neposredna (preteća) opasnost;

 imminent threat to human health - neposredna opasnost po zdravlje ljudi;

 immunological - adj. Imunološki;

 impact - n. uticaj, delovanje, učinak, udar, udarac, sudar;

 impair - v. oštetiti, oslabiti, umanjiti, naškoditi, pogoršati;

 impair fertility - škoditi plodnosti;

 impairment - n. oštećenje, slabljenje, umanjenje, pogoršavanje, škodljivost (zdravlju);

 impede - v. sprečiti, sprečavati, smetati, kočiti, usporavati;

 implement - v. izvršiti, ostvariti, sprovesti, primeniti;

 implementation - n. sprovođenje, izvršenje, primena;

 implementation of an agreement - primena (implementacija) sporazuma primena sporazuma;

 implementation of reform - primena reforme;

 implementation of requirements - primena uslova;

 import declaration - uvozna deklaracija;

 import duty - n. uvozna carina;

 impose - v. nametnuti, natovariti;

 impose penalties - kazniti nekoga;

 impose restrictions - uvesti ograničenja;

 imposition - n. nametanje;

 imposition of obligations - nametanje dužnosti;

 impoverishment - n. osiromašenje, iscrpljivanje (tla);

 impregnation - n. chem natapanje, zasićivanje, impregnacija, učiniti neki materijal nepropusnim za nešto;

 imprint - n. trag, otisak, beleg;

 in accordance with the appropriate procedures - u skladu sa odgovarajućim procedurama (postupcima);

 in accordance with the laws of the country - u skladu sa zakonima određene zemlje;

 in accordance with the provisions of this Protocol - u skladu sa odredbama ovog Protokola;

 in agreement with - u dogovoru sa;

 in case of refusal - u slučaju da se odbije, da se ne prihvati;

 in compliance with - usaglašeno sa, u skladu sa, prema;

 in compliance with standards - usaglašeno sa standardima;

 in conformity with - prema, saglasno sa, u skladu sa;

 in conjunction with - zajedno sa;

 in contravention of rules - suprotno pravilima;

 in dispute - sporan, osporavan;

 in due course - na vreme, blagovremeno;

 in due time, in due course - pravovremeno, kako treba;

 in effect - u praksi;

 in good faith - u dobroj veri, u dobroj nameri (bona fide);

 in part - delimično;

 in regard to - što se tiče;

 in situ - na mestu, na licu mesta, na svom prvobitnom mestu;

 in small doses - u malim količinama;

 in the course of - tokom, za vreme;

 in the endeavor - u nastojanju, u težnji;

 in the event of - u slučaju;

 in the territory of the party concerned - na teritoriji zainteresovane stranke;

 incentive - n. podsticaj, stimulans, stimulacija;

 incentive measures - podsticajne mere;

 incentivise - v. stimulisati, podstaći;

 incidence - n. događaj, slučaj, rasprostranjenost, opseg, pojavljivanje;

 incineration - n. kontrolisano spaljivanje;

 incinerator - n. postrojenje za kontrolisano spaljivanje (naročito otpada);

 inclusion - n. uključivanje, obuhvatanje;

 inclusion in annex III - uključivanje u aneks III;

 inclusive - adj. koji uključuje;

 incompatible - adj. (with) nespojiv, nesaglasan, inkompatibilan;

 inconsistent - adj. (with) nespojiv, u neskladu;

 incremental - adj. postepeno povećavanje;

 incremental costs - troškovi koji se povećavaju postepeno i u regularnoj veličini, ne skokovito;

 incumbent - adj. obavezan, dužan da uradi nešto;

 incur - v. navući, natovariti na sebe, izložiti se (troškovima), pretrpeti (gubitak);

 indebtedness - n. zaduženost;

 indelible - adj. neizbrisiv, neuklonjiv;

 index number - indeks, pokazatelj;

 index, pl. indices - n. pokazatelj, registar, popis, sadržaj, indeks, math. eksponent;

 indicator - n. indikator;

 indicators of sustainable development - indikatori održivog razvoja;

 indigenous - adj. domaći, domorodački, autohtoni, starosedelački;

 indigenous communities - n. autohtone zajednice;

 individual - n. pojedinac, individua;

 induce - v. potaknuti, navesti, izazvati, uzrokovati, phys & el indukovati;

 industrial - adj. industrijski, koji se odnosi na industriju i proizvodnju uopšte;

 industrial property - industrijska svojina;

 industrial waste - industrijski otpad;

 information - n. (i jednina i množina) informacije, obaveštenja, podaci;

 infrastrukture network - infrastrukturna mreža;

 infringe - v. prekršiti (zakon, ugovor, pravilo);

 infringement - n. prekršaj;

 inherent - adj. koji čini bitan deo nečega, inherentan, svojstven, nerazdvojiv, bitan, urođen;

 inhibit - v. sprečiti;

 inhibit someone from doing something - sprečavati nekoga da uradi nešto, obuzdavati, inhibirati, kočiti;

 inland transport - kopneni prevoz;

 innumerable - adj. bezbrojan, nebrojen;

 input - n. unošenje, ubacivanje;

 input data - ulazni podaci;

 inscription - n. natpis, ucrtavanje;

 inshore fisheries - priobalni ribolov;

 insitu conditions - in-situ uslovi, ekološki uslovi koji vladaju u prirodnom okruženju;

 insitu conservation - in-situ zaštita tj. očuvanje izvornih ekosistema kao i očuvanje, održavanje i oporavak populacija vrsta na njihovim prirodnim staništima;

 insolible residue - nerastvorni ostatak;

 installation - n. uvođenje, instaliranje, tech. instalacija, uređaj, postrojenje;

 instrument - n. instrument, oruđe, sprava, alat, sredstvo;

 instrument of acceptance - instrument prihvatanja;

 insurance - n. osiguranje;

 insurance policy - polisa osiguranja;

 insurer - n. osiguravatelj, komanija ili osoba koja pruža osiguranje;

 insurrection - n. (against) pobuna, ustanak;

 integrate - v. priključiti, spojiti, integrisati;

 integrated - adj. integrisano, udruženo, objedinjeno, združeno;

 integrated ecological assessment - integralna procena živ. sredine;

 integrated forest management - integralno upravljanje šumama;

 integrated pest management strategies - n. združene strategije za borbu protiv štetočina;

 integration - n. integracija, spajanje, priključenje;

 intelectual property rights - prava intelektualne svojine;

 intellectual - adj. intelektualni, koji se odnosi na intelektualnu delatnost ili stvaralaštvo;

 intellectual property rights - prava intelektualne svojine;

 Interagency Committee on Sustainable Development (ICSD) - Medjuagencijski komitet za održivi razvoj;

 interantional private law - međunarodno privatno pravo;

 intercomparison - n. interkomparacija, međupoređenje, poređenje unutar neke celine;

 intercontinental - adj. interkontinentalan;

 intercontinental flow of pollutants - interkontinentalni protok zagađujućih materija;

 interest - n. interes (interesovati se), zanimanje;

 interest of the third party - interes treće strane;

 interestfree loan - n. beskamatni zajam;

 interfere - v. mešati se, uplitati se, dolaziti u sukob (with);

 intergovernmental - adj. međuvladin, odnosi se na tela koje formira viŠe vlada zajedno;

 Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) - Medjuvladin panel o hemijskoj bezbednosti;

 Intergovernmental organization - međuvladina organizacija;

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Medjuvladin panel o klimatskim promenama;

 interim - adj. privremen;

 interim arrangement - privremeni dogovor, sporazum;

 intermediate - adj. koji se nalazi u sredini, srednji, prelazni, posredni;

 intermediation - n. posredovanje;

 internal - adj. unutrašnji;

 internal law - unutrašnje pravo;

 internal regulation - interna pravila;

 internal waters - unutrašnje vode;

 International Commision for the Protection of the Danube River (ICPDR) - Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav;

 international cooperation - međunarodna saradnja;

 International Court of Justice (ICJ) - Medjunarodni sud pravde;

 International Development Association (IDA) - Medjunarodna asocijacija za razvoj;

 International Finance Corporation (IFC) - Medjunarodna finansijska korporacija;

 International Fund for Agricultural Development (IFAD) - Medjunarodni fond za razvoj poljoprivrede;

 International Labour Organization (ILO) - Medjunarodna organizacija rada;

 international law - međunarodno pravo;

 International Law Association (ILA) - Udruženje za medjunarodno pravo;

 International Law Commission (ILC) - Komisija za medjunarodno pravo;

 International Maritime Organization (IMO) - Medjunarodna pomorska organizacija;

 international obligation - međunarodna obaveza;

 international treaties - međunarodni ugovori;

 international watercourses - međunarodni vodotokovi;

 Interparlamentary Union (IU) - Interparlamentarna unija;

 interpretation - n. tumačenje, objašnjenje, interpretacija, prevođenje;

 interpretation of international treaties - tumačenje medjunarodnih ugovora;

 intrinsic - adj. pravi, istinski, bitan, urođen, unutrašnji;

 invalidity - n. ništavost ( izraz kojim se u pravu utvrdjuje i označava nepostojanje pravne snage nekog akta);

 inventory - n. popis, inventar;

 inventory of property - inventar, popis imovine;

 invoke - v. prizivati, dozivati, obratiti se (kome), zatražiti pomoć (od koga);

 ionizing radiation - jonizujuće zračenje;

 IPPC Directive (integrated pollution prevention and control Directive) - direktiva o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađenja;

 iron industry - n. industija gvožđa;

 irreconcilable - adj. nepomirljiv, nespojiv;

 irreparable - adj. nenadoknadiv;

 irreparable damage - nepopravljiva šteta nenadoknadiva šteta;

 irreplaceable - adj. nezamenljiv, nenadoknadiv;

 irreversible - adj. nepovratan, ireverzibilan, neopoziv, neobratan, neizmenjiv, koji se ne može preokrenuti;

 irreversible process - ireverzibilni proces;

 irrigated agriculture - n. obrađivanje zemlje uz navodnjavanje;

 irrigated cropland - navodnjavani usevi;

 irrigation - n. navodnjavanje, natapanje, irigacija;

 issue a certificate - izdati sertifikat;

 iterative - adj. koji se ponavlja, učestao, iterativan;

 iterative approach - iterativni pristup;

 ius cogens (ius strictum) - skup normi koje države ne mogu posebnim sporazumom menjati, odnosno neprimanjivati;

 ius dispositivum - pravo o kojem stranke mogu same odlučivati, da li će odnosnu normu primeniti ili će odnose urediti na drugačiji način;


kontakt email