Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo F

 facilitate - v. olakšati, pomoći, omogućiti;

 facilitate the application of national law - olakšati/omogućiti primenu nacionalih (unutrašnjih pravnih) propisa;

 facilitate the implementation of - olakšati primenu nečega;

 facilitation - n. olakšavanje;

 facilitation of contacts and cooperation - olakšavanje kontakata i saradnje;

 fail - v. ne uspeti, propasti, propustiti (učiniti nešto);

 fail to fulfil an obligation - propustiti ispuniti obavezu;

 failing this - u nedostatku navedenoga;

 failure - n. neuspeh, propust, izostanak, nestašica, neuspeli pokušaj;

 failure of the crops - slab rod useva;

 failure to provide - uskrađivanje;

 failure to submit documents - nepodnošenje dokumenata;

 fair treatment - pravedni tretman;

 faith - n. vera;

 fall within the scope of - biti obuhvaćen čime;

 fauna - n. fauna, životinjski svet;

 favourable treatment - povoljni tretman;

 feasibility study - studija (elaborat) izvodljivosti;

 feasible - adj. ostvariv, moguć, izvodljiv;

 feed - n. hrana, hranjenje, sirovina i/ili gorivo za doziranje i pogon postrojenja;

 fermantation plant - n. postrojenje, pogon za vrenje;

 fermentation - n. vrenje, fermentacija;

 fertility - n. plodnost, rodnost;

 fertilizer - n. đubrivo;

 final clauses - završne odredbe;

 final provisions - završne odredbe;

 financial - adj. finansijski, koji se odnosi na finansije ili finansiranje;

 financial institutions - finansijske institucije, ustanove;

 financial regulations - propisi, odredbe koji se odnose na finansije;

 fine - n. globa, novčana kazna;

 firing - n. paljenje, loženje;

 firing installations - instalacije za paljenje;

 fiscal - adj. finansijski, novčani;

 fiscal incentive - fiskalni, finansijski stimulans, stimulacija;

 fiscal system - fiskalni sistem;

 fiscal year - budžetska godina;

 fish - n. riba;

 fish and fisheries products - ribe i riblji proizvodi;

 fish farm - deo vode koji se koristi za uzgajanje ribe u komercijalne svrhe;

 fish kill - n. iznenadno uginuće ribe usled ispuštanja zagađivača ili smanjenja koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi;

 fisheries sector - sektor ribolova;

 fishery - n. ribolov, ribarenje, lovište ribe;

 fishing - n. ribarenje, ribolov, pecanje;

 flange - n. rub, ivica, obod;

 flare - v. širiti, raširiti, rastegnuti, rastezati, rasprostrti, plamteti, buktati, blještati, n. baklja;

 flooding - n. plavljenje;

 flora - n. flora, biljni svet;

 flourish - v. uspevati, napredovati, bujati, cvetati;

 flow - n. tok, struja, izliv, bujica;

 flow of information - protok informacija;

 flow of traffic - protok prometa;

 flue - n. dimnjak, cev u parnom kotlu za provođenje vode;

 flue gases treatment - prečišćavanje dimnih gasova;

 fluegas cleaning - prečišćavanje dimnih gasova;

 fluegases - dimni gasovi;

 fluid - n. fluid, tečnost, tekuća materija;

 fluidized bed combustion - sagorevanje u fluidizovanom sloju;

 flux - n. tečenje, tok, fluks, količina materije koja protekne ili prodje kroz neku tačku u jedinici vremena;

 focal distance - žarišna udaljenost;

 focal point - n. osoba za kontakt, koordinator, žižna tačka, središte pažnje, kontaktna tačka, mesto ili osoba nadležni za primanje i slanje informacija u vezi sa nekim medjunarodnim ugovorom;

 fog - n. magla, izmaglica;

 food - n. hrana;

 food additive - aditiv, supstanca koja se dodaje hrani da bi joj se poboljšao ukus, izgled i sl;

 food aid - pomoć u hrani;

 Food and Agruculture Organization (FAO) - Organizacija UN za ishranu i poljoprivredu;

 for an unlimited period - na neograničeno vreme;

 for surveillance purposes - u cilju posmatranja;

 for the benefit of - u korist u korist;

 foreign - adj. strani, inostrani, koji se odnosi na stranu zemlju;

 foreign affairs - spoljni poslovi;

 foreign aid agreement - sporazum o stranoj pomoći;

 foreign debts - spoljni dugovi;

 foreign investment - strana ulaganja;

 forest - n. šuma, lovište;

 forest coverage loss - gubitak šumskog pokrivača;

 Forest principlesThe Non–Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forestr (Rio de Janeiro, 1992) - principi o šumama–pravno ne obavezujuća autoritativna izjava o principima za globalni consensus o upravljanju, očuvanju I održivom razvoju svih vrsta šuma (Rio de Ženeiro, 1992);

 forest soil - šumsko tle;

 forestry - n. šumarstvo, šumsko područje;

 forestry land - šumsko zemljište šumsko zemljište;

 forestry sector - sektor šumarstva;

 form an integral part - činiti sastavni deo;

 form for submission of a paper - obrazac za prijavljivanje rada;

 formal - adj. zvanično, oficijelno, formalno;

 formal requirements - formalni zahtevi;

 formaldehyde - n. chem formaldehid;

 former - adj. bivše, prethodno, prošlo;

 formulation - n. sistemsko izlaganje, formulisanje;

 forseeable - adj. predvidiv;

 forward - adj. prednji;

 forwarder - n. pošiljalac, otpremnik, špediter;

 fossil - n. fosil, fosilni ostatak;

 fossil fuel - fosilno gorivo;

 fossilization - n. fosilizacija, zamena organskih materija mineralnim supstancama kod ostataka živih organizama;

 foster - v. hraniti, negovati, uzgajati, podupirati, poticati, hrabriti;

 foster cooperation - jačati, podsticati saradnju;

 foster development - podsticati razvoj;

 fourstroke engines - četvorokatni motori;

 framework - n. okvir;

 fraudulent - adj. lažan, koji podvaljuje;

 free - adj. slobodan;

 free of charge - besplatno besplatno, bez obaveze plaćanja;

 free of expense - bez troškova;

 freely transferable - slobodno prednosiv;

 frontier - n. granica;

 frontier agreement - pogranični sporazum pogranični sporazum;

 fuel - n. gorivo, ogrev;

 fuel blend - n. mešavina goriva;

 fuel cell - gorivna ćelija;

 fuel oil - lož ulje;

 fueloil residue - mazut;

 fulfil - v. ispuniti, izvršiti;

 fulfil an obligation, responsibility - ispuniti obavezu, dužnost;

 fulfil conditions - zadovoljiti uslove;

 fulfil requirements - zadovoljiti zahteve;

 fulfil, meet, satisfy requirements - zadovoljiti uslove;

 fulfilment of criteria - ispunjenje kriterijuma;

 full application of rules - potpuna primena pravila;

 fundamental principle - osnovni princip;

 funding - n. novac obezbeđen u posebne svrhe, namensko finansiranje;

 furnace - n. peć, industrijska peć;

 furnish - v. opskrbiti, snabdeti, nabaviti;

 furnished with - opskrbljen čime;

 further - v. unaprediti, pomagati, podupirati;

 fusion - n. stapanje, spajanje, fuzija;


kontakt email