Uvod | Reči | Skraćenice | LiteraturaTermini | OSCE | Ekodimec  

 

Reči koje počinju na slovo B

 bag limit - n. dozvoljeni broj izvesne vrste ribe koji može biti ulovljen u toku jednog dana, ograničeni izlov;

 ban - n. službena zabrana, javni proglas;

 barge - n. barža, šlep, teretni čamac;

 Basel BanAmendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Geneva, 1995) - Amandman na Bazelsku konvenciju o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (odnosi se na zabranu izvoza opasnih otpada iz OECD zemalja u zemlje koje nisu članice OECD a u nameri konačnog odlaganja.opasnog otpada) (Ženeva 1995);

 Basel Protocolprotocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel,1999) - Bazelski protokol o odgovornosti i nadoknati štete nastale usled prekograničnih kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Bazel,1999);

 basin - n. geog. bazen,zaliv, udolina, uvala;

 be a claimant for - tražiti pravo na;

 be aware of - biti svestan;

 be aware of danger - biti svestan opasnosti;

 be entitled to - imati pravo na;

 be made available - postati dostupan;

 be put in force, come in force - stupiti, staviti na snagu;

 be put into effect - stupiti na snagu;

 beach - n. plaža, niska plitka obala jezera ili mora v. navesti, nasukati brod na obalu;

 beaching of ships - navođenje brodova na obalu;

 behalf - n. prednost, korist;

 benchmark - n. znak za nivelaciju (pri merenju zemljišta), geo. reper;

 beneficial - adj. blagotvoran, delotvoran;

 beneficiary - n korisnik;

 benefit - n. korist, prednost, povlastica, privilegija, pogodnost, dobit;

 benzene - n. benzen;

 bequest - n. legat, ostavština, nasledstvo;

 best - adj. najbolji, najbolje;

 best available techniques (BAT) - najbolja dostupna tehnika ili tehnologija;

 best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) - najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove;

 best environmental practice - praksa koja je najprihvatljivija za životnu sredinu;

 beverage - n. bezalkoholno osvežavajućepiće, napitak;

 beyond - adj. izvan, preko, iznad;

 beyond dispute - neosporan, neosporiv;

 beyond the limits of national jurisdiction - izvan granica nacionalne (državne) nadležnosti;

 biased - adj. naklonjen (nečemu), neobjektivan, pristrasan;

 biennial - adj. dvogodišnji, koji traje dve godine;

 biennial report - dvogodišnji izveštaj;

 bilateral agreement - bilateralni, dvostrani sporazum;

 bilateral convention - bilateralna konvencija;

 bind - v. obavezati, vezati jedno za drugo, nametnuti, prisiliti, potvrditi ugovor, ratifikovati;

 bind legaly - pravno obavezati;

 binder - n. veza, vezivo, korice, fascikla;

 binding agreement - obavezujući sporazum;

 binding decision - obavezujuća odluka;

 bio - prefix koji se tiče živih organizama;

 bioaccumulation - n. biološka akumulacija, proces pri kome se određene materije iz spoljašnje sredine postepeno nagomilavaju u živom tkivu;

 bioavailability - n.nivo, mera u kojoj neka supstanca ulazi u organizam i uključuje se u biološke procese;

 biodegradable - adj. biološki razgradljiv, biorazgradljiv;

 biodiversity - n. biological diversity biološka raznovrsnost, biološki diverzitet, raznovrsnost i promenljivost bioloških oblika, pojava i procesa u okviru živih organizama i ekoloških sistema čiji su oni deo;

 BioDiversity ConventionConvention on Bilogical Diversity (CBD) , (Rio de Janeiro, 1992) - Konvencija o biološkom diverzitetu (Rio de Ženeiro 1992);

 biofilter - n. biofilter;

 biofiltration - n. biofiltracija;

 biogas - n. biogas, gas nastao biološkom razgradnjom organske materije;

 biogenic - adj. biogen, životni, koji vodi poreklo od živih organizama, suštinski važan za održavanje života;

 biological - adj. biološki, koji se odnosi na biološke kategorije;

 biological resources - biološki resursi;

 biomass - n. biomasa, ukupna masa ili količina živih organizama na određenom prostoru;

 biomass fuel - biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo;

 biosafety - n. bezbednost živog sveta;

 biosafety measures - mere radi zaštite živog sveta od negativnih dejstva iz spoljašnje sredine;

 biosynthesis - n. biosinteza, sinteza složenijih supstanci kao rezultat aktivnosti živih bića;

 biota - n.biota, živi svet, skup svih vrsta (biljaka, životinja, mikroorganizama i gljiva) određenog područja;

 biotechnology - n. biotehnologija;

 bioti - abiotičko razlaganje;

 Black See Economic Cooperation (BSEC) - Crnomorska ekonomska saradnja;

 blast furnace - visoka peć n. visoka peć visoka peć;

 bleaching - n.izbeljivanje (u procesu hemijskog čišćenja tkanina, najčešće uz upotrebu hemijskih preparata koji sadrze hlor);

 bona fide - delovati u dobroj veri;

 bona fides - dobra vera, dužnost da se poštuje norma medjunarodnog prava i dato obećanje;

 bond - n. veza, spona;

 border - n. granica;

 bound - adj. vezan, ograničen, obavezan na nešto zakonom, propisom;

 bound by obligations - obavezan dužnostima, obavezama;

 boundary - n. granica, međa;

 boundary conditions - granični uslovi;

 branch - n grana (deo drveta);

 breed - v. rađati, gajiti, uzgojiti (stoku), proizvesti, prouzrokovati;

 breeding sites of rare species - područja razmnožavanja retkih vrsta;

 budget - n. budžet, finansijski plan, plan prihoda i rashoda;

 budgetary procedures - procedure koje se tiču donošenja i upravljanja budžetom;

 budgeting - izrada budžeta;

 buffer (filter) - n. tampon, (hem.) pufer, prostor ili materijal postavljen između dveju ili više prostora ili materijala da bi ublažio posledice njihovog direktnog kontakta;

 buffer zone - tampon zona;

 burdensharing - n. raspodela obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti;


kontakt email