Opis

Uplata administrativne takse po tarifnom broju 189:

ž.r.: 840-742221843-57,
svrha: administrativna taksa,
primalac: Budžet Republike Srbije,
iznos: 3.080,00 din.,
poziv na broj: 97 50-016;

 • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje dozvole za izvoz;
 • Dokumenti/dokaz o poreklu robe:
 1. kopija sakupljačke dozvole (pravnog lica ili preduzetnika…., broj i datum dozvole za sakupljanje,
 2. ukoliko su vrste otkupnjene, dostaviti kopiju sakupljačke dozvole pravnog lica ili preduzetnika,
 3. kopija račun (pravnog lica ili preduzetnika….) od koga su otkupnjene vrste
 4. JCI (ukoliko je roba poreklom iz uvoza),
 5. ukoliko su dozvole za sakupljanje ili uvoz stariji od dva meseca, neophodan je i zapisnik inspekcijskog pregleda koji nije stariji od dva meseca)
 • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

 • Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10), član 94.
 • Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14), čl. 8. i 9.
 • Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 05/10 i 47/11), član 4. stav 2.

Obrasci

Obrazac možete preuzeti ovde