BPR 1Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ који министарство реализује са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је Састанак са привредним субјектима и другим заинтересованим странама на коме су размaтрани улога и обавезе индустрије које проистичу из националних прописа којима се уређују биоцидни производи, као и ЕУ Уредбе о биоцидним производима (Уредба (ЕУ) 528/2012 о чињењу доступним и коришћењу биоцидних производа).

Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15) који је усвојен маја 2009. године и прописи донети на основу овог закона усаглашени су са Упутством 98/8/ЕК. У међувремену је, доношењем Уредбе о биоцидним производима која се примењује од 1. септембра 2013. године, у ЕУ промењен правни оквир који уређује биоцидне производе.

BPR 2У циљу информисања привредних субјеката који стављају у промет и користе биоцидне производе о њиховим улогама и обавезама које ће имати у складу са овом Уредбом након приступања Србије ЕУ, као и о законодавним активностима које министарство планира ради усаглашавања националних прописа са одредбама ове уредбе, представници министарства надлежног за заштиту животне средине и Шведске агенције за хемикалије одржали су следеће презентације:

BPR 3Састанку је присуствовало преко 100 учесника и то представници привреде, саветници за хемикалије, као и представници државних органа и инспекције. Учесници скупа оценили су да су пружене информације адекватне и корисне, а представници индустрије показали су интересовање за учешће на будућим семинарима и састанцима, као и за детаљнијим обукама у овој области.