Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

студија

17. децембар 2014.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације пруге Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја

17. децембра 2014.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01) даје следеће
16. децембар 2014.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације деонице пруге Нови Сад-Суботица-Државна граница

16. децембра 2014.|

На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће
19. септембар 2014.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка у десном небрањеном делу приобаља реке Јужне Мораве

19. септембра 2014.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће