Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

studija

21. maj 2015.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rekovići na reci Lim, na KP 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 i 3551 KO Banja, 608, 605, 601 i 602 KO Dobrilovići 2210, 595, 2219, 591 i 592 KO Kalafati.

21. maja 2015.|

Na osnovu člana 20. a u vezi sa članom 29. stav 1. i stav 3, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) i člana 2. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentacije i javne rasprave o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 69/05), daje sledeće
19. maj 2015.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić”, na KP br. 800 KO Kalenić, Opština Ub

19. maja 2015.|

Ha osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik PC” 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01, «Sl. glasnik RS» 30/10 ) daje sledeće
18. maj 2015.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske gline iz ležišta ”Guberevac – Mala Grabovnica”

18. maja 2015.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
22. decembar 2014.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA B

22. decembra 2014.|

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće
17. decembar 2014.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica Teretna

17. decembra 2014.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01) daje sledeće