Obaveštenje o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. (za RJ Kragujevac)

13. juna 2014.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje: OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. Beograd. Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.12.2013. godine, preduzeće „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o.Beograd (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20599685 i šifrom pretežne delatnosti broj 2832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala),podnelo Zahtev za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,u delu koji se odnosi na obavljanje delatnosti skladištenja i tretmana neopasnog otpada na novoj lokaciji u Kragujevcu, K.P. 1506 K.O. Kragujevac.