Стручни испит за рибара ће се одржати 22. априла 2015. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 15. априла 2015. године на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.

Документација коју је потребно доставити:

  1. пријава (уредно и читко навести: врсту стручног испита за који се кандидат пријављује; име и презиме кандидата; јединствени матични број кандидата; пребивалиште и адресу становања; број контакт телефона);
  2. уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија;
  3. извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија;
  4. доказ о уплати републичке административне таксе број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013. Износ уплате за полагање стручног испита за рибара је 1.170,00 динара.

Стручни испит се полаже писано.

Кандидати који не положе испит, за следећи термин полагања морају доставити пријаву (са наведеним подацима и назнаком да поново полажу испит), као и доказ о новој уплати републичке административне таксе на исти број жиро рачуна (потребно је проверити износ уплате).

Додатне информације о испиту се могу добити на телефон 011/312-28-93.

Материјал за полагање стручног испита за рибара се може преузети са сајта.