Stručni ispit za ribara će se održati 19. februara 2015. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  na prvom spratu, u Sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 12. februara 2015. godine na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. prijava (uredno i čitko navesti: vrstu stručnog ispita za koji se kandidat prijavljuje;ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj kandidata; prebivalište i adresu stanovanja; broj kontakt telefona);
  2. uverenje o državljanstvu – original ili overena fotokopija;
  3. izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija;
  4. dokaz o uplati republičke administrativne takse broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribara je 1.170,00 dinara.

Stručni ispit se polaže pisano.

Kandidati koji ne polože ispit, za sledeći termin polaganja moraju dostaviti prijavu (sa navedenim podacima i naznakom da ponovo polažu ispit), kao i dokaz o novoj uplati republičke administrativne takse na isti broj žiro računa (potrebno je proveriti iznos uplate).

Dodatne informacije o ispitu se mogu dobiti na telefon 011/312-28-93.

Materijal za polaganje stručnog ispita za ribara se može preuzeti sa sajta.