Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о заштити животне средине којима се ствара формално правни услов да пољопривредници конкуришу за добијање средстава из европског фонда ИПАРД. Смисао измена јесте у томе да се носиоцима породичног газдинства, предузетницима, привредним друштвима, али и земљорадничким задругама, помогне да испуне све што је потребно како би могли да конкуришу за средства из овог фонда. Законом је прописано и да се средства из Зеленог фонда Србије додељују корисницима у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, на основу јавног конкурса које објављује Министарство заштите животне средине. Средства се могу доделити и без спровођења јавног конкурса у случају финансирања интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине.

Усвојен је Закон о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта. Од укупно 255 миграторних врста птица водених станиша  које се налазе на листи AEWA споразума (Annex 2), у Србији се гнезди, зимује или мигрира преко њене територије 125 врста. Од тога је у Србији 105 врста птица на листи строго заштићених врста, а 14 на листи заштићених. Због тога је за Републику Србију, као гнездилишне територије, миграторног коридора и зимовалишта за птице водених станишта, од великог интереса да примењује овај Споразум.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи. У Србији обитава 31 врстa слепих мишева, који су од изузетног значаја за равнотежу у природи.

Посланици су усвојили Закон о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата.

Усвојен је  и Закон о потврђивању Споразума између влада Републике  Србије и  Републике Хрватске о сарадњи у заштити животне средине и очувању природе. Основни циљ Споразума је развој и промоција економске, научне и техничке сарадње у циљу решавања регионалних и глобалних еколошких проблема.