Za sajt 26022015Привреднa коморa Србије (ПКС) је у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – АЛХем и националним експертом за област управљања биоцидним производима, одржало семинар 26. фебруара 2015. године на тему „Предстојеће обавезе у складу са националним и ЕУ прописима који се односе на супстанце које изазивају забринутост (SVHC), класификацију и обележавање хемикалија и биоцидне производе”.

На семинару је представљен план активности Удружења за хемијску, фармацеутску и гумарску индустрију и индустрију неметала Привредне коморе Србије у циљу припреме привредних субјеката за предстојеће обавезе прописане Уредбом (EЗ) број 1907/2006 Европског Парламента и Савета о Регистрацији, Евалуацији, Ауторизацији и Рестрикцијама хемикалија  (REACH), Уредбом (EЗ) број 1272/2008 Европског Парламента и Савета о класификацији, обележавању и паковању супстанци и смеша (CLP) и Уредбом (EЗ) број 528/2012 Европског Парламента и Савета о стављању у промет и коришћењу биоцидних производа (BPR) које се примењују у Европској унији.

Обавезе прописане Глобално хармонизованим системом класификације (GHS) и новом BPR Уредбом представљене су презентацијама националног експерта. Посебно је наглашен значај јединственог система класификације, паковања и обележавања којим се обезбеђује да хемикалије буду класификоване према истим критеријумима, као и да у промету буду обележене на исти начин, а све са циљем олакшане размене информација о опасностима које хемикалије представљају по здравље људи и животну средину дуж ланца снабдевања. Овај систем уједно обезбеђује и олакшану трговину хемикалијама као и адекватно информисање потрошача о безбедном коришћењу хемикалија.

Супстанце које изазивају забринутост (SVHC – енг. Substances of Very High Concern) могу изазвати значајне последице по здравље људи и животну средину, те им је стога посвећена изузетна пажња и у националним и у ЕУ прописима којима се уређују хемикалије са циљем да се обезбеди адекватна контрола ризика приликом њиховог коришћења и подстакне увођење безбеднијих алтернатива.

Обавезе привредних субјеката које се односе на супстанце које изазивају забринутост у складу са националним прописима детаљно су приказане у излагањима представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Концепција званичне интернет презентације министарства надлежног за заштиту животне средине представљена је излагањем које се односило и на рад информативног пулта за хемикалије и биоцидне производе.

Представник ПКС је својим излагањем упознала привредне субјекте са обавезама у складу са одредбама REACH Уредбе које се примењују у Европској унији а односе се на супстанце које изазивају забринутост.

Могући начини проналажења безбеднијих алтернатива којима се могу заменити SVHC приказани су у излагању представника невладине организације Алтернатива за безбедније хемикалије – АЛХем.

Представници министарства надлежног за заштиту животне средине одржали су следеће презентације:

Семинару су присуствовали представници привреде, стручна и заинтересована јавност, представници министарства надлежног за заштиту животне средине и Привредне коморе Србије. Висока заинтересованост привреде и сама бројка од 200 учесника семинара, показују да је тема семинара која се односила на безбедно управљање хемикалијама и биоцидним производима од изузетног значаја у Републици Србији.