Сврха Алата за сабирање количина опасних материја је да помогне оператерима који управљају опасним материјама како да у циљу заштите од хемијског удеса, а у складу са чланом 6. и чланом 7. Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. Гласник РС”, бр. 41/10, 51/15 и 50/18), одреде да ли и којој групи севесо постројења/комплекса припадају, односно одреде коју врсту докумената имају обавезу да израде на основу члана 58. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16).

Примена алата је посебно значајна у случају када ни једна од опасних материја у постројењу није присутна у количинама једнаким или већим од наведених у Листи опасних материја и њихових граничних количина и када се  за одређивање групе севесо постројења као критеријум користи сабирање количина опасних материја које оператер има на локацији, по категоријама опасности. Препорука је да оператери који су се раније идентификовали као севесо постројење, применом алата, изврше проверу да ли је услед новоусвојених измена у предметном правилнику, дошло до измене врсте документа коју треба да израде.

Такође, Алат за сабирање количина опасних материја може се користити и за попис свих „севесо“ опасних материја на локацији постројења/комплекса које су присутне или могу бити присутне у постројењу/комплексу (складишни простор, производна постројења, цевоводи…).

Алат за сабирање количина опасних материја намењен је оператерима севесо постројења, надлежним органима и заинтересованој јавности. Наведени алат можете преузети овде, а Упутство за његово коришћење овде.