Stana BozovicДржавни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић присуствовла је данас састанаку Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији.  Координационо тело разматра најважнија питања и усмерава послове из делокруга органа државне управе у процесу приступања Републике Србије Европској унији.

„Преговарачко Поглавље 27 – животна средина је веома комплексно и захтевно како у поглед организационе структуре, тако и у погледу обавезу усаглашавања са прописима ЕУ. Ово преговарачко поглавље састоји се од десет секторских потпоглавља, а укупан број основних ЕУ прописа је око 110, што говори о обимности ове области у погледу адекватног усаглашавања са ЕУ законодавством, а посебно у погледу имплементације и спровођења истог“, рекла је државни секретар Божовић.

Божовић је подсетила да је билатерални састанак Преговарачке групе 27 – животна средина и климатске промене одржан у новембру 2014.године и да је представљено стање у погледу транспозиције и имплементације ЕУ прописа у области животне средине, као и планови у вези са остваривањем пуне усаглашености са ЕУ прописима у области животне средине за све секторске области. Закључци ЕК са састанка били су веома позитивни и наведена је пре свега добра припрема докумената и презентација као и позитивни утисци о оствареном степену усаглашености са ЕУ прописима у овој области.

Теме о којима је било разматрано на састанку тицале су се неопходности ефикасније координације и интензивирања комуникационих активности о приступању Републике Србије Европској унији, статуса преговора о приступању Републике Србије Европској унији – план рада и основни изазови за 2015. годину, поступка консултовања Европске комисије приликом израде нацрта прописа код којих постоји потреба за усклађивањем са правним тековинама Европске уније, реформе инспекцијског надзора, као и поступку и приоритетима у планирању и програмирању 1РА 2015.