06-05-2015_KS_348Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, који министарство реализује са Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је  Састанак са привредним субјектима и другим заинтересованим странама – подршка у примени Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН, на смеше.

Смеше се од 1. јуна 2015. године класификују, пакују и обележавају у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РСˮ, број 105/13) чије су одредбе хармонизоване са Уредбом (ЕЗ) број 1272/2008 Европског Парламента и Савета о класификацији, обележавању и паковању супстанци и смеша (CLP). Примена овог правилника осигурава класификацију хемикалија према стандардизованим критеријумима, саопштавaње опасности хемикалије путем етикете свима у ланцу снабдевања, укључујући и крајњег корисника, и доприноси безбедном коришћењу хемикалија.

Представници министарства надлежног за заштиту животне средине и представници Шведске агенције за хемикалије одржали су следеће презентације:

06-05-2015_KS_354Састанку је присуствовало више од 100 представника привреде, саветника за хемикалије и других заинтересованих страна; на основу анкете о врсти и квалитету пружених информација, састанак је оцењен као успешан, а пружене информације као релевантне и корисне.