Na osnovu člana 67. stav 4. i člana 78. stav 2. i stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

 

O B A V E Š T E NJ E O JAVNOM DOSTAVLJANJU

 

U rešavanju postupka davanja saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za Skladište TNG u Kovačici, operatera Nafta a.d. Beograd,  zahtev broj: 532-02-00231/2012-02, Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 60e  Zakona o zaštiti životne sredine   („Službeni glasnik RS“, br. 35/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), je donelo rešenje o zabrani  rada kompleksa Skladište TNG u Kovačici –Blok 44 (radna zona), KP 7093  i 7112 K.O., operatera Nafta a.d. Beograd, rešenje broj: 532-02-00231/10/202-02, od 14. juna 2017. godine, jer nisu ispunjeni uslovi za saglasnost na dokumenta Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za predmetni kompleks.

Lično dostavljanje rešenja, broj: 532-02-00231/10/202-02, od 14. juna 2017. godine, operateru  Nafta a.d. Beograd je pokušano dva puta i isti je vraćen oba puta sa napomenom, da je stranka odseljena.

Članom 67. stav  4. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), propisano je, da stranka i zakonski zastupnik stranke dužni su da odmah obaveste organ o tome da su promenili prebivalište, boravište ili sedište. Ako to propuste, a službeno lice ne može da stupi u kontakt s njima, stranka se dalje obaveštava javnim dostavljanjem (član 78. Zakona o opštem upravnom postupku).

Članom 78. stav 2. i stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je, da se javno dostavljanje sastoji od objavljivanja pismena na veb  prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od dana kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

U skladu sa prethodno navedenim, dalje dostavljanje Rešenje o zabrani  rada kompleksa Skladište TNG u Kovačici –Blok 44 (radna zona), KP 7093  i 7112 K.O., operatera  Nafta a.d. Beograd, rešenje broj: 532-02-00231/10/202-02, od 14. juna 2017. godine, vrši se objavljivanjem na veb prezentaciji(www.ekologija.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, IV sprat, počev od 2. avgusta 2017. godine.

Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku 15 dana od dana objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

Rešenje možete pogledati na sledećem linku.