На основу члана 67. став 4. и члана 78. став 2. и став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЈАВНОМ ДОСТАВЉАЊУ

 

У решавању поступка давања сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса за Складиште ТНГ у Ковачици, оператера Нафта а.д. Београд,  захтев број: 532-02-00231/2012-02, Министарство заштите животне средине, на основу члана 60е  Закона о заштити животне средине   („Службени гласник РС“, бр. 35/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), је донело решење о забрани  рада комплекса Складиште ТНГ у Ковачици –Блок 44 (радна зона), КП 7093  и 7112 К.О., оператера Нафта а.д. Београд, решење број: 532-02-00231/10/202-02, од 14. јуна 2017. године, јер нису испуњени услови за сагласност на документа Извештај о безбедности и План заштите од удеса за предметни комплекс.

Лично достављање решења, број: 532-02-00231/10/202-02, од 14. јуна 2017. године, оператеру  Нафта а.д. Београд је покушано два пута и исти је враћен оба пута са напоменом, да је странка одсељена.

Чланом 67. став  4. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано је, да странка и законски заступник странке дужни су да одмах обавесте орган о томе да су променили пребивалиште, боравиште или седиште. Ако то пропусте, а службено лице не може да ступи у контакт с њима, странка се даље обавештава јавним достављањем (члан 78. Закона о општем управном поступку).

Чланом 78. став 2. и став 3. Закона о општем управном поступку, прописано је, да се јавно достављање састоји од објављивања писмена на веб  презентацији и огласној табли органа. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од дана када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа.

У складу са претходно наведеним, даље достављање Решење о забрани  рада комплекса Складиште ТНГ у Ковачици –Блок 44 (радна зона), КП 7093  и 7112 К.О., оператера  Нафта а.д. Београд, решење број: 532-02-00231/10/202-02, од 14. јуна 2017. године, врши се објављивањем на веб презентацији(www.ekologija.gov.rs) и огласној табли Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, IV спрат, почев од 2. августа 2017. године.

Достављање се сматра извршеним по истеку 15 дана од дана објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа.

Решење можете погледати на следећем линку.