На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

               Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Аутопута Е-80, деоница Ниш – Плочник, заведено под бројем 353-02-1541/2018-03, носиоца пројекта, ”КОРИДОРИ СРБИЈЕ” д.o.o, из Београда, Краља Петра 21.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на службеном сајту Mинистарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року  од 30 дана од дана објављивања огласа.