Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta distributivnog centra za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa (tng-a), K.P. broj 696/10 KO Smederevo, grad Smederevo (broj 353-02-319/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.