Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода дв 110 kv број 1127 Краљево 1 – Краљево 2, увођење у ТС 110/10 kv Краљево 6 – Рибница (број 353-02-136/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.