Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa (peska i šljunka) iz korita reke Drine, (od km 0+000 do km 0+117), na delu K.P. broj 1751, K.O. Bajina Bašta (broj 353-02-02195/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.