Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (песка и шљунка) из корита реке Дрине, (од km 0+000 до km 0+117), на делу К.П. број 1751, К.О. Бајина Башта (број 353-02-02195/2013-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.