Rešenje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Save, na stacionaži od km 106+000 do km 106+700, sa K.P. broj 14407, KO Šabac, grad Šabac (broj 353-02-2411/2013-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.